Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych

O projekcie

Co robimy?

Realizacja i finansowanie projektu

Projekt pn. „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych” jest realizowany w partnerstwie przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) oraz Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (WSON) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w formie powierzenia.

Projekt jest w pełni finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Działania w projekcie są prowadzone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi świadczenia usług przez trenera pracy, opracowanymi w ramach projektu „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”, zrealizowanego w ramach Priorytetu I „Zatrudnienie i integracja społeczna” Działanie 1.3 „Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej” Poddziałanie 1.3.6 „PFRON – projekty systemowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Celem działań podejmowanych w projekcie jest zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym oraz wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnością.